Class timetable I B

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 Karate Maths Mass P.T Maths Maths
2 Maths Maths Music Art Art
3 Maths Maths Maths Maths P.T
4 Maths English Maths Maths English
B R E A K
5 English English English English English
6 English English English English English
7 P.T Computer English English English
8 English Science P.T English Computer
9 English Art Science Marathi G.K
10 Marathi Marathi Marathi Marathi Marathi